GDPR

HP Industrial company, s.r.o., Kyjevská 9/3032, Levice 93401, IČO 45266841

IS účtovné doklady

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona, za účelom zabezpečenia zmluvných vzťahov prevádzkovateľa, fakturácie dotknutých osôb a vedenia účtovníctva pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov - automatizovaná a  neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov.

Zoznam osobných údajov : Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

Právny základ:
    • § 13 ods. 1 písm. b) zákona.
    • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky).
Dotknuté osoby – zmluvní partneri.

Spracovanie osobných údajov je potrebné na identifikácia zmluvných strán, pričom pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné uzavrieť príslušnú zmluvu.
Kategórie príjemcov: daňový úrad, zmluvný auditor, príslušné štátne orgány  na základe osobitných zákonov.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.
Spracúva rovnako sprostredkovateľa na základe zmluvy.


IS e-shop

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona, za účelom zabezpečenia zmluvných vzťahov prevádzkovateľa, fakturácie dotknutých osôb a vedenia účtovníctva pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov v rámci predaja prostredníctvom  e-schopu - automatizovaná a  neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov.

Zoznam osobných údajov : Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

Právny základ:
    • § 13 ods. 1 písm. b) zákona.
    • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW webová aplikácia www.hpnaturalcosmetic.sk.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky).
Dotknuté osoby – zmluvní partneri.

Spracovanie osobných údajov je potrebné na identifikácia zmluvných strán, pričom pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné uzavrieť príslušnú zmluvu.
Kategórie príjemcov: daňový úrad, zmluvný auditor, príslušné štátne orgány  na základe osobitných zákonov.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.


IS externí partneri

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona, za účelom zabezpečenia zmluvných vzťahov s externými partnermi prevádzkovateľa, fakturácie dotknutých osôb a vedenia účtovníctva pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov - automatizovaná a  neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov.

Zoznam osobných údajov : Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

Právny základ:
    • § 13 ods. 1 písm. b) zákona.
    • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
    • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky).
Dotknuté osoby – zmluvní partneri.

Spracovanie osobných údajov je potrebné na identifikácia zmluvných strán, pričom pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné uzavrieť príslušnú zmluvu.
Kategórie príjemcov: daňový úrad, zmluvný auditor, príslušné štátne orgány  na základe osobitných zákonov.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.
Spracúva rovnako sprostredkovateľa na základe zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené v Lehotách na likvidáciu osobných údajov. Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa     § 23 zákona, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:
    • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
    • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
    • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám len na základe zmluvy alebo osobitných
zákonov.

Osobné údaje rovnako spracúva sprostredkovateľ na základe zmluvy.


Kontaktná osoba: Peter Habala