Obchodné podmienky

Základné ustanovenia:

Účelom daných obchodných podmienok je vymedzenie práva a povinností predávajúceho, a daného kupujúceho. Majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť:

HP Industrial company s.r.o., Kyjevská 9/3032, Levice
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR Nitra, oddiel sro, vložka č. 25791/N
IČO: 45 266 841
DIČ: 2022940854
IČ DPH: SK2022940854

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej išpekcie pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P.O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.
Všetky zmluvné vzťahy, ktoré prípadne vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji ( 108/200 Z.z). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Objednávanie a ochrana osobných údajov:

Pri objednávaní budete požiadaní o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Internetový obchod HP natural cosmetic prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
V žiadnom prípade neposkytneme tieto údaje tretej strane.

Potvrdenie objednávky:

Objednávka je prijatá do 24hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. O odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých špecifických objednávok (väčšie množstvo, balíčky...) Vás budeme kontaktovať telefonicky ak to bude potrebné pre potvrdenie objednávky.

Zrušenie objednávky:

Každú objednávku môžete zrušiť do 24 hodín a to výhradne e-mailom na adresu: info@hpnaturalcosmetic.sk

Platby:

Predávajúci si vyhradzuje právu na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail.
Možnosti platby v rámci Slovenskej republiky: dobierky cez Slovenskú poštu.
Do zahraničia dobierky nezasielame.

Cena poštovného je 4,-€

Dobierka – Slovenská pošta (2.triedou)

Dodacia lehota:

Zásielku odosielame bežne do 3 pracovných dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

Dodanie daňového dokladu:

S každou zásielkou zasielame dodací list, v prípade uvedenia údajov IČO alebo DIČ zasielame potvrdený daňový doklad.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru:

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

kontaktujte nás na tel. čísle 0911 945 933 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia a záruka:

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

Postup pri reklamácii

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@hpnaturalcosmetic.sk
 2.  Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Záverečné ustanovenia:

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú , elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.hpnaturalcosmetic.sk  a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Uskutočnením registrácie ako aj poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaným v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 03.11. 2016 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu po uvedenom dátume.